Spracovanie osobných údajov

Z vašich osobných údajov verejne uvádzame v štartovej listine len meno a priezvisko a nahlásený čas na 10 km. Spracovávame dátum narodenia, pre kontrolu splnenia vekového limitu potrebného k štartu na podujatí a pohlavie pre kontrolu správneho zaradenia do kategórie. Uvedenie e-mailu kapitána je nevyhnutné na prístup do on-line správy údajov vášho tímu a na komunikáciu, ako so zástupcom tímu, na účel zasielania informácií potrebných k absolvovaniu pretekov. Uvedenie e-mailu členov tímu je nepovinné, uvedením e-mailu vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním informácií súvisiacich s organizáciou bežeckých pretekov. Uvedenie správneho telefónneho čísla kapitána je nevyhnutné na komunikáciu s vašim tímom počas podujatia. Uvedenie telefónneho čísla členov tímu nie je povinné, ale je najmä vo vašom záujme – slúži na zabezpečenie komunikácie počas pretekov, napr. v prípade mimoriadnej udalosti, najmä v čase, keď môže byť kapitán tímu nedostupný.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím osobných údajov pri registrácií na podujatie Štafetový beh 345 km od Tatier k Dunaju dávate súhlas organizátorovi podujatia na spracovanie vašich osobných údajov v informačnom systéme podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre organizačné a spravodajské účely.

Súhlas je potrebné potvrdiť podpisom Vyhlásenia členov tímu, ktoré je nevyhnutné odovzdať organizátorovi najneskôr 1 hodinu pred štartom tímu. Doba platnosti súhlasu je 5 rokov.

OBOZNÁMENIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému:

Top Koncept s.r.o., so sídlom Lysákova 24, 841 01 Bratislava, IČO: 46 396 136 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

B. Účel spracovania osobných údajov:

Spracovanie údajov potrených pre registráciu na Štafetového behu 345 km od Tatier k Dunaju (ďalej len „Podujatie“), výpočet odhadovanej dĺžky behu, určenie času štartu tímu, kontrola správneho zaradenia do kategórie, príprava štartovej listiny Podujatia, zasielanie inštrukcií potrebných k absolvovaniu Podujatia a informovanosti účastníka podujatia pred, počas a po Podujatí, potvrdenie prijatia platby štartovného, vygenerovanie a zaslanie elektronickej faktúry, spracovanie merania dosiahnutého času, geografickej polohy počas podujatia, vyhodnotenie a zverejnenie dosiahnutého výsledku na stránke www.odtatierkdunaju.sk, www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, www.behsity.sk, www.facebook.com a iných sociálnych sieťach, záznam a zverejnenie zvukového a obrazového záznamu z Podujatia, spracovanie a publikovanie výsledkovej listiny Podujatia, zaslanie dosiahnutého športového výkonu, zvukového a obrazového záznamu účastníkovi Podujatia.

C. Zoznam osobných údajov:

Meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, fakturačné údaje, e-mail, telefónny kontakt, zvukový a obrazový záznam osoby, nahlásený čas behu na 10 km, zaznamenaný výkon z minulosti, predpokladaný výkon, veľkosť trička, dátum registrácie, dátum a výška platby, výsledný čas behu, geografická poloha počas behu, zaznamenaný športový výkon a výsledok na Podujatí.

D. Doplňujúce informácie:

•  Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje na základe záznamu o poučení oprávnenej osoby.

•  Súhlas dotknutej osoby.

•  Poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom Prevádzkovateľa na základe zmluvy s OZ Pohyb ako dar, IČO: 50 629 158, Bazovského 1, 841 05 Bratislava (organizátor Podujatia), s Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05 (plánovanie časového priebehu Podujatia a technické zabezpečenie Podujatia), s END, spol. s r.o., IČO: 34 120 521, Moravecká 22, Topoľčianky 951 93 (časomiera a výsledkový servis Podujatia).

•  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracovávaných osobných údajov.

•  Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.

•  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

•  Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovávania osobných údajov.

E. Poučenie o právach dotknutej osoby:

•  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať

   - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané
   - informácie o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme
   - presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovávanie
   - zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania
   - opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
     spracovávania
   - likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona
   - blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracováva
     osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

•  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

   - spracovávaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracovávané na účely priameho marketingu bez
     jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu
   - využívaniu alebo poskytnutiu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

•  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať.

•  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracovávania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovávania pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

•  Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

   - písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú
   - osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil
     zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe
   - u sprostredkovateľa, ten je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

•  Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

•  Žiadosť dotknutej osoby vybaví Prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

V Bratislave, dňa 25.5.2018

Do štartu zostáva 63 dní 20 hodín 8 minút

      Hlavní

      partneri

 

 

      Hlavný

      športový

      partner

      Partner

      trate

     

      Partneri

 

       

      Produktoví partneri

        

      

      Charitatívny partner

      

      Hlavní mediálni partneri

    

  

      Pod záštitou

 

        

  

 

 


      Podujatie

      podporili

              

         

    

              

  Mediálni partneri       

            
         

  Produkcia