Hlavné pravidlá behu

2.1.1.  Každý bežec beží vždy jednotlivé úseky trate oddelene.

V zásade nie je možné, aby jeden bežec bežal dva úseky za sebou. Výnimkou je neprítomnosť nadväzujúceho člena štafety (postup popísaný v Popozíciách).

V kategórii E) ULTRA môžu bežci bežať dva úseky za sebou, pokiaľ tento spôsob behu nahlásili pred štartom a bežia tak všetci členovia tímu počas celej doby pretekov.

2.1.2.  Všetci členovia tímu, musia bežať rovnaký počet úsekov +/- 1 úsek.

Tento počet sa nevzťahuje na bežca, ktorý z pretekov odstúpil.

2.1.3.  Bežci bežia v poradí v akom sú nahlásení.

Toto pravidlo platí aj pre 10 a 11-členné tímy. V tomto prípade, pokiaľ už všetci členovia tímu odbehli tri úseky, na zvyšných úsekoch môže byť poradie bežcov ľubovoľné, pri zachovaní pravidiel 2.1.1. a 2.1.2.

Ďaľšie pravidlá behu

2.2.  Každý účastník behu musí dovŕšiť 18 rokov v čase konania pretekov. Výnimky sú možné len v mimoriadnych prípadoch po odsúhlasení štartu organizátorom.

2.3.  Ak bežec zbehne z trate, po zistení svojho omylu sa musí na trať vrátiť na tom istom mieste, na ktorom trať opustil. Môže mu v tom pomôcť tímové vozidlo, ale nesmie s bežcom nadbehnúť vzdialenosť, o ktorú si predĺžil svoj úsek.

2.4.  Z každého tímu len jedno označené vozidlo má prístup k priestoru odovzdávky a na parkovisko odovzdávky. Na odovzdávkach, kde si štafetu odovzdávajú bežci z rôznych motorových vozidiel majú prístup obe označené motorové vozidlá tímu. Počet odovzádvok na ktorých sa stretnú obe označené vozidlá tímu, nesmie byť väčší ako 2 na taký počet úsekov, koľko je v tíme bežcov.

  • Pokiaľ je v tíme 12 bežcov – na 12-tich úsekoch sa môžu obe vozidlá stretnúť max. na 2 odovzdávkach
  • Pokiaľ je v tíme 11 bežcov – na 11-tich úsekoch sa môžu obe vozidlá stretnúť max. na 2 odovzdávkach
  • Pokiaľ je v tíme 10 bežcov – na 10-tich úsekoch sa môžu obe vozidlá stretnúť max. na 2 odovzdávkach
  • Pokiaľ je v tíme 9 bežcov – na 9-tich úsekoch sa môžu obe vozidlá stretnúť max. na 2 odovzdávkach
  • Pokiaľ je v tíme 6 bežcov – na 6-tich úsekoch sa môžu obe vozidlá stretnúť max. na 2 odovzdávkach

Vo všetkých prípadoch, kedy si tím mení bežcov vo vozidlách z dôvodu zabezpečenia rýchlejšieho prístupu bežcov k odovzdávkam platí, že z každého tímu len jedno označené vozidlo má prístup k priestoru odovzdávky i na parkovisko odovzdávky a je jedno ktoré.

2.5.  Označenie vozidiel musí byť umiestnené viditeľne z čelnej strany vozidla, napr. za čelným oknom, na čelnom okne alebo na kapote vozidla. Ak tím používa len jedno vozidlo, obe označenia musia byť umiestené na jednom vozidle.

2.6.  Motorové vozidlo smie priviezť na odovzdávku  bežca, ktorý preberá štafetu a vysadiť ho nie bližšie, ako na vzdialenosť 50 metrov od odovzdávky. Vozidlo bežca môže zanechať v blízkosti odovzdávky a hneď sa presúva na parkovacie miesto, kde počká na bežca, ktorý dobieha svoj úsek.

2.7.  Bežec na trati beží po vozovke vždy vľavo, okrem prípadov, keď organizátor v popise trate určí inak.

2.8.  Štafetový náramok tímu musí mať viditeľne na sebe každý bežiaci člen tímu pri behu svojho úseku a posledný bežec tímu ho musí priniesť do cieľa.

2.9.  200 m pred cieľom sa môžu pripojiť k bežcovi na poslednom úseku všetci členovia tímu a prebehnúť cieľom spoločne.

2.10.  Počas pretekov nie je dovolené sprevádzanie bežca „tempovým“ vodičom – iným bežcom (pokiaľ nejde o bežca z iného tímu, bežiaceho regulárne svoj úsek) alebo cyklistom, prípadne sprevádzanie bežca psom. Toto pravidlo sa nevzťahuje na slabozrakých alebo nevidiacich bežcov, ktorí túto skutočnosť musia nahlásiť organizátorom pred štartom.

2.11.  Motorové vozidlá nesmú sprevádzať bežcov počas pretekov, nesmú ani osvetľovať cestu bežcovi pri behu nočných úsekov. Elektrické kolobežky a iné vozidlá s elektrickým pohonom nesmú sprevádzať bežca cez deň, ani v noci.

2.12.  Každý bežec musí mať počas zníženej viditeľnosti reflexnú vestu a v noci aj čelovú lampu a blikajúce svetlo.

2.13.  Každý účastník pretekov (aj ten, ktorý nebeží) musí počas zníženej viditeľnosti mať pri vystúpení z vozidla na trati behu na sebe reflexnú vestu (aj na odovzdávkach).

2.14.  Bežec, počas nočných úsekov, môže mať sprievodcu - bežca alebo cyklistu, pri zachovaní pravidla 2.10., ktorý môže aj nemusí byť členom tímu, ale musí používať rovnaké bezpečnostné komponenty ako člen tímu. Sprievodca musí ísť za bežcom, ktorý beží svoj úsek, alebo po druhej strane cesty.

2.15.  V prípade, že tím beží výrazne v lepších časoch ako nahlásil pred štartom, organizátor má pravo zastaviť tím na odovzdávke, na čas nevyhnutný k príprave trate. Tento čas bude odrátaný od celkového času tímu.

2.16.  V prípade, že tím beží výrazne pomalšie, ako nahlásil pred štartom, bude upozornený, že mu hrozí diskvalifikácia. Pokiaľ tím nestíha dobehnúť trať v časovom limite a nestihne odovzdávku štafety do uzávierky,  bude z pretekov vylúčený. Môže aj napriek tomu v pretekoch pokračovať, ale aj keď dokončí preteky, nebude oficiálne klasifikovaný.

2.17.  Bežec musí odovzdať štafetu ďalšiemu bežcovi v poradí v odovzdávkovej zóne určenej organizátorom. Odovzdávková zóna je výrazne vyznačená organizátorom a zabezpečená osobou poverenou organizátorom. Organizátor použije na vyznačenie odovzdávky cestné kužele prípadne ďalšie prvky. V zóne odovzdávky sa smie počas pretekov pohybovať a nachádzať len bežec preberajúci štafetu a bežec, ktorý štafetu odovzdáva.

2.18.  Na trati nie je dovolené konzumovať alkohol.

2.19.  Každý bežec musí mať počas svojho behu viditeľne umiestnené štartové číslo. Súčasť štartového čísla je páska na ruku. Každý bežec musí mať pásku na ruke od svojho prvého behu až do dobehnutia do cieľa celého tímu. Číslo na páske a štartové číslo musia byť zhodné. Páska musí byť umiestnená na ruke tak, aby sa nedala stiahnuť (nie príliš voľne).

Postihnutia za porušenie pravidiel

2.20.1.  30 min penalizáciu dostane tím, ak sa dopustí nasledujúcich priestupkov:

-    nie je viditeľne umiestnené štartové číslo
-    nesprávne číslo pásky na ruke, poškodená alebo voľne umiestnená páska na ruke
-    nie je viditeľne umiestnený štafetový náramok
-    člen tímu sa svojvoľne nachádza a pohybuje v zóne odovzdávky a nie je bežec, ktorý štafetu odovzdáva ani bežec ktorý štafetu
     preberá
-    parkovanie motorových vozidiel bližšie ako 50 m k priestoru odovzdávky

2.20.2.  60 min penalizáciu dostane tím, ak sa dopustí nasledujúcich priestupkov:

-    odbehnutie viac úsekov po sebe (porušenie bodu 2.1.1.), prípadne nedodržanie 60 minútovej prestávky v prípade neprítomnosti
     bežca, ktorý má prevziať štafetu na odovzdávke
-    nedodržanie rovnakého počtu úsekov (porušenie bodu 2.1.2.)
-    zmena poradia bežcov v tíme (porušenie bodu 2.1.3.)
-    sprevádzanie bežca „tempovým“ vodičom alebo psom (porušenie bodu 2.10.)
-    nezaznamenanie bežca z tímu na kontrole na trati
-    výrazne lepší čas bežca na úseku (menej ako 15 min na 10 km) oproti iným úsekom
-    sprevádzania bežca motorovým vozidlom alebo vozidlom s elektrickým pohonom

2.20.3.  Organizátor môže diskvalifikovať tím, ak sa dopustí nasledujúcich priestupkov:

-    vážne porušenie pravidiel narúšajúce priebeh pretekov
-    opakované porušenie pravidiel podľa bodu 2.1.
-    požívanie alkoholu na trati
-    rozdiel výsledného času tímu väčší ako 4 hodiny oproti predpokladanému času tímu, vykalkulovaného na základe nahlásených
     časov členov tímu
-    štart tímu, skôr ako mu bol daný pokyn ku štartu
-    dokázané poškodzovanie cudzieho majetku alebo znečistenie verejného priestranstva
-    nedodržanie zákazu  prejazdu motorového vozidla označeným úsekom
-    dovezenie bežca preberajúceho štafetu na odovzdávku neoznačeným vozidlom
-    prevoz bežca motorovým vozidlom na úseku trate, ktorý mal bežať
-    chýbajúca alebo neúplná povinná výbava motorového vozidla tímu
-    nešportové prejavy, nebezpečná jazda sprievodného vozidla, nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky, neprimerane hlasná
     hudba počas nočných úsekov a iné rušivé prejavy pre domácich obyvateľov, taktiež znevažujúce nápisy na vozidlách.

Organizátor môže diskvalifikovať tím počas pretekov alebo v cieli, bez predošlého varovania.  Okrem toho má organizátor právo, neumožniť štart diskvalifikovanému tímu v budúcom ročníku pretekov.

Do štartu zostáva 63 dní 18 hodín 48 minút

      Hlavní

      partneri

 

 

      Hlavný

      športový

      partner

      Partner

      trate

     

      Partneri

 

       

      Produktoví partneri

        

      

      Charitatívny partner

      

      Hlavní mediálni partneri

    

  

      Pod záštitou

 

        

  

 

 


      Podujatie

      podporili

              

         

    

              

  Mediálni partneri       

            
         

  Produkcia