Čas štartu

Čas štartu vášho tímu bude určený organizátorom na základe nahlásených časov jednotlivých členov vášho tímu na 10 km, po uzávierke elektronických prihlášok, teda po 31.7. Cieľom organizátora je, aby všetky tímy dobehli do cieľa v čo najkratšom intervale. Je veľmi dôležité, aby tieto časy čo najpresnejšie zodpovedali skutočnosti. Na základe nich vie organizátor určiť, za aký čas váš tím pravdepodobne prebehne trať pretekov. Nepresnosti spôsobia na tejto dĺžke trati veľký rozdiel. Pokiaľ nahlásite časy nepresne a pobežíte výrazne rýchlejšie, môže sa vám stať, že vás organizátor zastaví na niektorej odovzdávke. Ak niektorý člen tímu nemá odbehnutú a odmeranú vzdialenosť 10 km, odporúčame tak urobiť čo najskôr, či už na niektorých pretekoch, alebo v rámci tréningu tímu. Priemerný čas celého tímu nesmie prekročiť 60 min na 10 km úseku.

Striedanie vozidiel

Tímy s dvoma vozidlami a so 6 bežcami v každom vozidle budú postupovať pri výmene bežcov nasledovne:   

Vozidlo č. 1 vezie bežcov s číslom 1 - 6 a vozidlo č. 2 vezie bežcov s číslom 7 - 12. Vozidlo č. 1 začne s bežcom č. 1 na štarte. Po štarte sa vozidlo č. 1 presúva na odovzdávku, kam dovezie bežca č.2, ktorý preberie štafetu a beží svoj úsek. Bežec č. 1 nastúpi do vozidla č. 1 a vozidlo sa presunie na ďalšiu odovzdávku, kde preberie štafetu bežec č. 3

Vozidlo č. 2 čaká na odovzdávke po 6. úseku, kde preberie štafetu a v pretekoch pokračujú bežci s číslom 7 - 12. Vozidlo č. 1 opäť preberie štafetu po 12. úseku. Tento postup pokračuje až do cieľa.

Len jedno vozidlo na odovzdávke

Z dôvodu limitovaného miesta na parkovanie je dovolená prítomnosť len jedného vozidla z každého tímu na odovzdávke. V prípade 12-členného tímu, vozidlo č. 1 môže byť prítomné na odovzdávkach č. 1 - 6, vozidlo č. 2 na odovzdávkach č. 6 - 12 atď. V prípade menšieho počtu členov v tíme, alebo v prípade zrania člena tímu, sa tieto odovzdávky menia, podľa aktuálneho počtu bežcov v tíme. Obe vozidlá môžu byť prítomné len na veľkých odovzdávkach. Ak je potrebné, aby sa obe vozidlá stretli, musí sa tak udiať buď na veľkých odovzdávkach alebo mimo priestoru odovzdávky štafety.

Parkovanie na vyznačených miestach

Niektoré odovzdávky majú obmedzené možnosti parkovania, preto v niektorých prípadoch bude nutné parkovať pozdĺž cesty na krajnici. V prípade nutnosti parkovať na krajnici, vozidlá musia vždy parkovať na pravej strane cesty, pričom bežci bežia po ľavej strane a tiež odovzdávka je umiestnená na ľavej strane.

Vodiči vozidiel

Vodiči vozidiel nemusia byť členmi tímu. Vodič na jednej strane zaberá miesto vo vozidle, na druhej strane bežci sa nemusia striedať pri vedení vozidla.

Neoznačené vozidlá

Každý tím ma dovolené pri pretekoch používať max. 2 označené vozidlá. Neoznačené vozidlá môžu parkovať hocikde pozdĺž trate, kde to dovoľujú pravidlá cestnej premávky, okrem priestoru odovzdávok. Parkovanie pri odovzdávkach je limitované, preto je určené len pre označené vozidlá tímov a organizátorov.

Povzbudzovanie na trati

Vozidlá môžu zastaviť a povzbudzovať na trati svojho bežca na hociktorom mieste, ktoré neobmedzuje dopravu a ostatných bežcov.

Komunikácia medzi vozidlami

Môže sa stať, že na niektorých miestach trate nebudete mať mobilný signál. Preto je dobré mať vo vozidle telefóny od viacerých operátorov. Všetky tel. čísla členov tímu majte na jednom mieste. Uistite sa, že vaše telefóny sú dostatočne nabité.

Úseky, na ktoré nemajú sprievodné vozidlá prístup

Na trati sa nachádzajú úseky, na ktorých organizátor nedovoľuje prejazd sprievodnými vozidlami. Dôvodom môže byť priúzka cesta alebo úplná neprejazdnosť. Takéto úseky sú označené v itinerári trate a v popise úseku sú inštrukcie, akým spôsobom sa vozidlo dostane na nasledujúcu odovzdávku. V popise obchádzky je aj približný čas potrebný na presun vozidla na odovzdávku. V prípade porušenia zákazu vjazdu sprievodných vozidiel na označené úseky hrozí tímu diskvalifikácia.

Zranený bežec počas pretekov

Ak sa bežec zraní počas pretekov, alebo odstúpi z iných dôvodov, môže ho nahradiť ktorýkoľvek člen tímu. Ak sa bežec zraní počas behu svojho úseku, ktorýkoľvek člen tímu môže miesto neho dobehnúť jeho úsek. Vždy však platí pravidlo, že jeden bežec nesmie bežať dva úseky po sebe (v tomto prípade časť úseku za zraneného bežca a hneď potom svoj úsek) a celkovo všetci členovia tímu musia bežať rovnaký počet úsekov +/- 1 úsek (teda zraneného bežca musí nahradiť vždy iný člen tímu). Nie je možné počas pretekov vymeniť zraneného bežca náhradníkom (13. bežcom). Ak sa bežec zraní a odstúpi z pretekov, nie je možný jeho návrat neskôr počas trvania pretekov. Zranenie bežca musí zástupca tímu bezodkladne hlásiť organizátorovi pretekov.

Rovnaké pravidlo platí pri zranení bežca aj v kategórii mix s tým rozdielom, že keď dôjde ku zraneniu ženy a po jej odstúpení bude v tíme viac mužov ako žien, môžu bežať úseky za zranenú bežkyňu len ženy z tímu. Minimálne 18 úsekov musia v pretekoch odbehnúť ženy aby sa tím mohol klasifikovať v kategórii C) MIX.

V prípade zranenie bežca, ktoré vyžaduje rýchlu zdravotnú pomoc, volajte linku prvej pomoci a následne nahláste túto skutočnosť organizátorovi. V prípade, že zranenie bežca vyžaduje len ošetrenie zdravotníkom, volajte organizátorovi a dohodnete si postup najrýchlejšej možnej zdravotnej pomoci zdravotníkmi na trati behu.

Beh v noci

Orientačný zoznam úsekov, ktoré sa bežia v noci nájdete v prehľade úsekov a v karte tímu pred štartom. Počet nočných úsekov sa môže líšiť pre každý tím v závislosti od toho, kedy tím štartuje a ako rýchlo bude bežať.
Počas noci je bežec povinný mať na sebe čelovú lampu, tzv. čelovku. Uľahčí mu to orientáciu v tme a zvýši to jeho viditeľnosť na ceste. Myslite aj na náhradné batérie, resp. náhradnú čelovku, viď odporúčaná výbava.

Odovzdávky

Odovzdávky sú vyznačené územia v dĺžke 20 m, v ktorých sa musí realizovať odovzdanie štafety medzi bežcom končiacim svoj úsek a bežcom začínajúcim svoj úsek. Začiatok a koniec odovzdávkového  územia označuje cestný kužeľ. Tabuľa označujúca odovzdávku bude na trati vo vzdialenosti 200 m pred odovzdávkou.

Orientácia na trati

Na úspešné zvládnutie pretekov je nevyhnutné si dobre naštudovať trať svojich úsekov. Je možné bežať svoj úsek aj s časťou itineráru, teda s mapou a popisom. V prípade, že bežec je zvyknutý používať GPS navigáciu, trať úseku je možné si nahrať do GPS prístroja a bežať s ním. Odporúčame nahrať si trať behu, prípadne súradnice odovzdávok, do GPS prístroja umiestneného v sprievodných vozidlách. Trať behu je označená a na problematických miestach stoja organizátori. V prípade, že by sa tieto navigačné možnosti líšili, ich dôležitosť je v tomto poradí:

1.    inštrukcie organizátorov
2.    označenie trate v teréne
3.    zakreslenie trate do mapy
4.    textové inštrukcie v itinerári
5.    GPS navigácia

Sprchy a miesta na oddych

Organizátor zabezpečí počas nočných úsekov spoločné miesto na trati, s možnosťou využiť sprchy a miesto na oddych pre práve nepretekajúcich členov tímov. Miesto je určené tak, aby ho mohli využiť všetci účastníci pretekov (ZŠ v Komjaticiach na 24. odovzdávke).

Rešpektujte domácich obyvateľov

Pokiaľ sa presúvate po trati, treba si uvedomiť, že účastníci pretekov sú návštevníkmi miest, kadiaľ prechádza trať pretekov, a preto je vhodné správať sa k domácim s rešpektom a úctou a zanechávať za sebou poriadok. Radi by sme po tejto trati bežali aj budúce roky, takže čím lepší dojem na trati zanecháme, tým nás budú budúce roky srdečnejšie vítať.

Dodržujte najmä tieto inštrukcie:

  • nepoužívajte trúbenie a diaľkové svetlá počas nočných hodín v obývaných častiach trate
  • neblokujte zlým parkovaním domáce vozidlá
  • neblokujte premávku zbytočne pomalou jazdou alebo nesprávnym zastavením na krajnici.

Tento zoznam nezahŕňa všetko, čo by ste nemali robiť počas pretekov pri prebiehaní osídlenými územiami. Preto Vás prosíme, aby ste zdravým rozumom zvážili, čo by sa Vám nepáčilo, keby takéto preteky prebiehali cez Vaše bydlisko.

Dodržiavanie pravidiel na trati                                                                                                                       

Všetci členovia tímu, šoféri, vodiči a podporovatelia, fanúšikovia a rodinní príslušníci musia dodržiavať pravidlá pretekov. V prípade porušenia pravidiel členom tímu alebo človekom akýmkoľvek spôsobom spojeným s tímom bude nasledovať posúdenie závažnosti porušenia povereným organizátorom a prípadne potrestanie tímu.  

Nahlásenie udalosti na trati                                                                                                                               

Pomôžte aj vy zvýšiť bezpečnosť pretekov nahlásením tímov, ktoré ohrozujú seba a iných a tiež udalostí na trati, ktoré si vyžadujú pozornosť organizátora. Zástupcovia organizátora budú rozmiestnení po celej trati  a budú sledovať bezpečnosť pretekov a dodržiavanie pravidiel. Avšak z dôvodu dĺžky trate nebudú schopní zachytiť všetko, čo sa na nej udeje. Preto prosíme všetky zúčastnené tímy, aby nám pomohli a nahlásili udalosti alebo tímy, ktoré ohrozujú bezpečnosť pretekov alebo porušujú pravidlá v akomkoľvek smere. Ohrozenie a porušenie pravidiel niektorým tímom, organizátor posúdi a zaujme k nemu stanovisko do vyhlásenia výsledkov. Následne môže dôjsť k napomenutiu alebo až k diskvalifikovaniu tímu porušujúceho pravidlá.

Do štartu zostáva 25 dní 14 hodín 46 minút

      Hlavní

      partneri

 

 

      Hlavný

      športový

      partner

      Partner

      trate

     

      Partneri

 

       

      Realizované s finančnou podporou

     

      Produktoví partneri

        

      

      Charitatívny partner

      

      Hlavní mediálni partneri

    

  

      Pod záštitou

 

        

  

 

 


      Podujatie

      podporili

              

         

    

              

  Mediálni partneri       

            
         

  Produkcia